ПГСАГ "Лубор Байер   Стара Загора

Ред и условия за продължаване на обучението

РЕД И УСЛОВИЯ
за продължаване на обучението на лица,
прекъснали обучението си през минали години
в ПГСАГ "Лубор Байер"


Включването на лица,които са прекъснали обучението си в ПГСАГ "Лубор Байер" през минали години,в образователната система,е с цел придобиване на средно образование за достъп до пазара на труда и/или за продължаване на обучението във висше учебно заведение.

Съгласно чл.97 от Закона за предучилищно и училищно образование всеки има право да завърши определен клас по училищен учебен план,по който е започнал да се обучава в същото училище.Лицата,прекъснали обучението си,продължават по училищния учебен план,действащ през учебната година,от която обучението продължава.

Лице,което е прекъснало обучението си в ПГСАГ "Лубор Байер" и желае да го завърши,следва да се обърне към член на консултантския екип в училището за оказване на съдействие.За връзка с консултантския екип:  © 2021 WEBX Agency. 12 Pike St, New York, NY 10002
Powered by Webnode
Create your website for free!